ผู้บริหารสถานศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
อำไพ สุจริตกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์
ประธานกรรมการ
นางกรรณิกา กาญจนกูล
รองประธานกรรมการจัดการ
         
นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์
ผู้รับใบอนุญาต
 
นายธีระวิทย์ เหมชะญาติ
ผู้จัดการ
 
นางสุนันท์ พัฒนมงคล
ผู้อำนวยการ

 

 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

แผนกอนุบาล

อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาจารย์ประจำวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกพยาบาล
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
เจ้าหน้าที่แผนกรถโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด