แผนกอนุบาล

 
 

นางมาลี สุทธิประภาการ
หัวหน้าระดับปฐมวัย

 
นางสาวสุชัญญา สำอางค์
อาจารย์ประจำชั้นเตรียมอนุบาล
 
นางสาวสยามล กิจค้า
อาจารย์ผู้ช่วยเตรียมอนุบาล
         
นางสาวจริยาพร บัวลอย
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวขวัญเรือน รักผกา
อาจารย์ผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1
นางสุภาภรณ์ เที่ยงจรรยา
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/2
       
        
นางณัฐกฤตา สุวรรณนิล
อาจารย์ผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/2

นางธัญทิพย์ เรืองกุลชวพงศ์
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวดวงพร หาญวิชัยวัฒนา
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/2
         
 
นางสาวทิพย์รัตน์ อกนิษฐ์พรหม
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/1
 
นางสาวอำพร ทองบุญรอด
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/2


         

 

 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

แผนกอนุบาล

อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาจารย์ประจำวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกพยาบาล
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
เจ้าหน้าที่แผนกรถโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด