อาจารย์ประจำวิชา

 
 

นางสาวนัฏฐา ฝ่ายวงศ์
อาจารย์ประจำวิชาไทย
ช่วงชั้นที่ 1

 
นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ประเสริฐ
อาจารย์ประจำวิชานาฏศิลป
 
นายวินย์  อุ่นอารีย์ อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์
         
นางสาวอิงพร บุญพร้อม
อาจารย์ประจำวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
นายโกวิท สุพลดี
อาจารย์ประจำวิชาพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
นางโสภา พินนอก
อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ
         
นางสาวนริศรา ทิทำ
อาจารย์ประจำวิชาสังคมและ
ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5-ป.6
นายศักดิ์ชัย พจน์ประสาท
อาจารย์ประจำวิชาศิลปะ
Jonathan Arnold
อาจารย์ประจำวิชาภาษาต่างประเทศ
         
นางสาวนิศรา สุภานัส
อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์
ป.1- ป.2
นางสาวรุจิราภรณ์  ศรีวิเศษ
อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์
ป.3-ป.4
นางสาวยุพเรศ  สุวรรณจินดา
อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา
และวัฒนธรรม
         
นางสาวชัญญา คงเจริญปภาวิน
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเต
นางสาวกฤติณี  กาสินพิลา
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
         
อาจารย์ประจำวิชาดนตรีสากล
 
อาจารย์ประจำวิชาดนตรีสากล
   
 
   

 

 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

แผนกอนุบาล

อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาจารย์ประจำวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกพยาบาล
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
เจ้าหน้าที่แผนกรถโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด