เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ

 

 
นางวัลภา พูลสมบัติ
 
นางสาวหยินฟ้า   ศรีออง
 
นางสาวรัษฎากร เอี่ยมพงษ์
          

 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

แผนกอนุบาล

อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาจารย์ประจำวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกพยาบาล
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
เจ้าหน้าที่แผนกรถโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด