อาจารย์ประจำชั้นประถมปีที่ 1-6

 
 

นางสาวยุพเรศ สุวรรณจินดา
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/1

 
นางสาวลักขณา พันธุ์กอง
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/2

 
นางสาวจิตราภรณ์ ช้างก้อน
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/3
         
นางสุมาลี ศิริสาคร
อาจารย์ประจำชั้น ป. 2/1
นางสาวนัยนา แสงกระจ่าง
อาจารย์ประจำชั้น ป. 2/2
นางสาวณิชชา ผลวิชา
อาจารย์ประจำชั้น ป. 2/3
นางวนิดา ลิมศิริวนนท์
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/1
นางนิพพา ทรัพย์สิน
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/2
นางขนิษฐา เจริญชาติ
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/3
นางสาวจรรยาลักษณ์ รอดหยู่
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/1
นางปาริชาติ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/2
นางนันทรา ประทีปอรุโณทัย
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/3

อาจารย์ประจำชั้น ป.5/1
นางสาวครศรี พันธ์นุราช
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/2
นางสาวนริศรา ทิทำ
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/3

นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/1

นางมณฑามาศ รักษาสังข์
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/2
นางดรุณี เรืองมณี
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/3

 

 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

แผนกอนุบาล

อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาจารย์ประจำวิชา
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกพยาบาล
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
เจ้าหน้าที่แผนกรถโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด