โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด 12 อันดับ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ราชินี (240 คน)
2. ประถมสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (88 คน)
3. ราชินีบน (249 คน)
4. จิตรลดา (113 คน)
5. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (244 คน)
6. อักษรเจริญ (7 คน)
7. พิพัฒนา (111 คน)
8. ม าแตร์เดอีวิทยาลัย (143 คน)
9. นวพัฒน์วิทยา (8 คน)
10. เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ (270 คน)
11. วัฒนาวิทยาลัย (278 คน)
12. อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม (336 คน)

61.72
61.48
61.33
59.91
59.73
59.64
59.17
58.92
58.75
58.55
58.42
58.30

กลับหน้าหลัก