โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด 12 อันดับ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

1. พิพัฒนา (111 คน)
2. จิตรลดา (113 คน)
3. ทอสี (16 คน)
3. ราชินี (240 คน)
5. ประถมสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (88 คน)
6.มาแตร์เดอีวิทยาลัย (143 คน)
7. อำนวยศิลป์ (68 คน)
8. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (244 คน)
9. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม (212 คน)
10. อักษรเจริญ (7 คน)
11. วชิราวุธวิทยาลัย (93 คน)
12. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (489 คน)

73.84
72.32
70.75
70.75
69.50
69.45
69.12
68.75
68.70
68.57
68.22
67.44

กลับหน้าหลัก