การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

 

โฉมหน้าคนเก่งที่เข้าสอบทักษะวิชาการกลุ่ม 8 มีดังนี้