ขอแสดงความยินดี กับ

ด.ช.ศิวกร   สงวนหมู่

นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนพิพัฒนา
ได้  2  เหรียญทอง   1  เหรียญเงิน 

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552

 
โฉมหน้าคนเก่งที่ไม่แพ้ใคร
 

   

             

                                                  อ. อุทัย ภู่ศิริฤทธิ์                                                                                             อ.สุนันท์  พัฒนมงคล
                                           อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์                                                                                      ผู้อำนวยการ