คนเก่งของเรา

 

เพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร ์ครั้งที่ 14

เด็กหญิง ปสุตา  ธรรมิกสกุล  นักเรียนชั้น ป.5

เด็กชาย นวภัทร มันตาวิจักษณ์ นักเรียนชั้น ป.6

 

 

เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ 8

เด็กหญิง เมธาวี ก้อนค้างพลู นักเรียนชั้น ป.3
เด็กหญิง ธนัชชา ทวีทรัพย์ไพศาล นักเรียนชั้น ป.3
เด็กหญิง อรไพลิน เมฆนันทไพศิฐ นักเรียนชั้น ป.3

                 

เด็กหญิงณชนก ตันทโอภาส นักเรียนชั้น ป.6

เด็กชาย ณภัทร พงษ์สิทธิถาวร นักเรียนชั้น ป.6