รางวัล เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย

 

เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ 6

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552   ณ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

 

 

ช่วงชั้นที่ 1 จากซ้าย

ด.ญ.ปสุตา ธรรมิกสกุล รางวัลผ่านเกณฑ์

อาจารย์ผู้ฝึก อ.วนิดา ลิมศิริวนนท์

ด.ญ.ญาตาวี พรมนิยม รางวัลชมเชย

ช่วงชั้นที่ 2 จากซ้าย

อาจารย์ผู้ฝึก อ.น้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี

ด.ญ. พัทธ์ธีรา ลือคุณา รางวัลผ่านเกณฑ์

ด.ญ.สุดารัตน โรจนพัฒนสมบัติ
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1 , 000 บาท

ด.ญ. นวลจันทร์ แซ่หลิม รางวัลผ่านเกณฑ์

ผู้อำนวยการ อ.สุนันท์ พัฒนมงคล

ประมวลภาพในงาน