รางวัล เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์

 

เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552   ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

 

ช่วงชั้นที่ 1 จากซ้าย 

อาจารย์ผู้ฝึก อ.อรอนงค์ ทิพยชล

ด.ช. สหัส สารลักษณ์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

ด.ญ. ปสุตา ธรรมิกสกุล รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

ด.ญ. ชาลิสา ปัญจเทวะคุปต์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

ช่วงชั้นที่ 2 จากซ้าย

ด.ญ. อริสา โตคงเที่ยง รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ด.ช. กสิณ เถกิงสุขวัฒนา รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ด.ญ. รชา ใจสุขสันต์ รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาจารย์ผู้ฝึก  อ.มณฑามาศ รักษาสังข์

ภาพในงาน