คงเก่งของโรงเรียนพิพัฒนา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
International Takewondo Championship
ณ ประเทศมาเลยเซีย
วันที่  24-25 สิงหาคม  พ.ศ. 2556

เด็กชายธนภัทร  เอื้อพงศ์ธเนศ