แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

 

รางวัลชมเชย    การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
วันที่  7-8 กันยายน   พ.ศ. 2556

            เด็กหญิงจรัลรัตน์ จาริกานนท์        เด็กหญิงศรัณยาพร ตันติพัฒนเสรี

             

        เด็กหญิงลลิดา  นภาแสง