แข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ

 

รางวัลชมเชย    การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
วันที่  27-28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

เด็กหญิงจรัลรัตน์    จาริกานนท์