ระเบียบการโรงเรียนพิพัฒนา

  การรับนักเรียน
    1. รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง ไป - กลับ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ต้องมีผู้ปกครองมาฝากเข้า เพื่อรับทราบระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
3. การรับเข้าเรียนถือระดับอายุตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นเกณฑ์พิจารณา
4. นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จะต้องมีหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
     -  ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
     -  สมุดรายงานผลการเรียน
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
     -  สำเนาสูติบัตร
     -  ภาพถ่ายของนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ

5.ในระดับชั้นปฐมวัย จะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
     -  สำเนาสูติบัตร
     -  ภาพถ่ายของนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

6. ในระดับชั้นปฐมวัย รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง ตั้งแต่อายุ 2 1/2 ปี ถึง 6 ปี การจัดชั้นเรียนจะพิจารณาตามอายุ ความสามารถของนักเรียน ประกอบกับเอกสารที่นำมาแสดง
     -  ชั้นเตรียมอนุบาล   อายุ 2 1/2 ปีขึ้นไป
     -  ชั้นปฐมวัยปีที่ 1     อายุ 3 ปีขึ้นไป
     -  ชั้นปฐมวัยปีที่ 2     อายุ 4 ปีขึ้นไป
     -  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3     อายุ 5 ปีขึ้นไป
  เครื่องแต่งกาย
   

 

                                                           ชุดนักเรียน

          

                                                          ชุดพละ

          

                     เครื่องแต่งกายประจำวันศุกร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 และชั้นปฐมวัย 1 - 3