ศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุลผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา

               นายธีรวิทย์ เหมชะญาติ
ผู้จัดการ
                               
           นางสุนันท์ พัฒนมงคล
ผู้อำนวยการ
                  นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
                                            
         นางสาวอิงพร บุญพร้อม
ฝ่ายปกครอง
 

 นายธีระวิทย์ เหมชะญาติ
ฝ่ายบุคลากร/บริหารงานทั่วไป

              นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
                                          
           นางมาลี สุทธิประภาการ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
           นางสาวนัยนา แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
           นางจรัญลภัส อินทร์พาพันธ์
ฝ่ายการเงิน