พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                     

 

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ