ปรัชญาโรงเรียนพิพัฒนา

 
 
     
            เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ
อาจเสกสร้างมิจฉาสารพัน

แต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดหญ้านั่น
ด้วยจิตอันไร้อายในโลกา

 
       
  แม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ
ย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุรา
แต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้า
ด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจ
 
       
  หากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศ
จะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทย
แสนประเสริญกอปรกิจวินิจฉัย
ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรม