ประวัติโรงเรียนพิพัฒนา

         โรงเรียนพิพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทประถมศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนเตรียมปฐมวัย (2 ปี) ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมี ร.ต.เสรี โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ ให้การศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดีมีคุณธรรมประจำใจ และเพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระจาก รัฐบาลในด้านการ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งต่อมาใน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ได้โอนกิจการให้กับบุตรสาว คือ นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ เป็น ผู้รับใบอนุญาต และดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน